اتساع عروقي پوست در نواحي بيني، چانه و گونه ها كه در نتيجه اتساع عروق پوستي پديد مي آيد و به صورت قرمزي عمومي صورت ظاهر مي شود.

Share this page: