خال هاي عنكبوتي صورت كه ناشي از اتساع عروقي ست که به علت شباهت داشتن به تارهای عنکبوت به آنها وریدهای عنکبوتی می گویند. اين ضايعات با ليزر قابل درمان است.

Share this page: