ضايعات قهوه اي رنگ و خوش خيم پوست مانند خال هاي سطحي  و كك و مك كه با ليزرهاي مختلف قابل درمان مي باشد.

Share this page: